ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ณ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน จำนวนกว่า 30 คน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการในตำบล ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย มีดร.ภก. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธาน และ ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล หัวหน้าโครงการ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริง จากอาจารย์เทพิญ แก้ววรสูตร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหัวข้อ การออกแบบโลโก้ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระติบข้าว การทำการตลาดและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ การท่องเที่ยวภูหินด่าง

Share this Post: