ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

icon_activity

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 – 5 ได้ฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้ผู้ป่วยจำลองและสถานการณ์จำลอง เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย

Share this Post: