ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ณ ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการในตำบล ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล เป็นหัวหน้าโครงการ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริง จาก ผศ.ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม คณะบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน การทำการตลาดและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ และการทำการตลาดออนไลน์

Share this Post: