ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ณ ตำบลคอแลน​ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน​ 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยมี ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล หัวหน้าโครงการเปิดการอบรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)​ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ขนิษฐา ขันคำ อาจารย์อิศราภรณ์ จิตศีล คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร. ธรรมวิมล สุขเสริม คณะบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ การทำการตลาด การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดออนไลน์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์​และพัฒนาบรรจุภัณฑ์หวดลายดอกพิกุล

Share this Post: