ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การสัมมนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Outcomes Based Education (OBE)

icon_activity

การสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต” ในโครงการพัฒนาพัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes Based Education (OBE) เพื่อร่วมออกแบบแนวทางการรับจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดหาสิ่งสนับสนุน และการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง smart classroom 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: