ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ workshop ผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์โรงพยาบาล

icon_activity

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการ workshop ผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์โรงพยาบาล โดยอาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ สำหรับนักศึกษารายวิชาเภสัชบำบัด 4 ภาคการศึกษา 2/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ฝึกฝนทักษะในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้ผู้ป่วยจำลองและสถานการณ์จำลอง เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย 

Share this Post: