ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการพัฒนาแนวคิด ด้านชีวเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

icon_activity

            โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการพัฒนาแนวคิด ด้านชีวเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 โดยกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงระบบ และการบูรณาการองค์ความรู้จากรายวิชาต่างๆ ของกลุ่มวิชาฯ ที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ในรายวิชาของชั้นปีที่สูงขึ้น และสัมพันธ์กับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต

Share this Post: