ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิภาดา สามสีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุม แพทย์หญิงนันทิยา เข็มเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพกำหนดเพื่อรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: