ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ฑิภาดา สามสีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ได้เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพกำหนดเพื่อรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: