ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักเรียนโครงการ วมว.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

icon_activity

ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานร่วมต้อนรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โครงการ วมว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน และอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 5 คน เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย ห้องโรงพยาบาลจำลอง  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: