ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ 3 จุด โดยเริ่มจาก 1.พระพุทธไภสัชคุรุฯ ภปร. 2.พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต "องค์บัว" 3.ศาลปู่ย่า เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 

Share this Post: