ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

icon_activity

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ภญ.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์ ประธานหลักสูตร สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค ผศ.ภก.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ประธานหลักสูตร สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล ประธานหลักสูตร สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อ.อัญมณี ลาภมาก ประธานหลักสูตร สาขาโรคไต และอ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ ประธานหลักสูตร สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

       โดยมี ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการดำเนินงาน ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม จำนวนทั้งสิ้น 9 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ป่วยมะเร็ง สาขาโรคหลอดเลือดสมอง สาขาตรวจติดตามระดับยาในเลือด สาขาจิตเวช สาขาโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค สาขาอายุรศาสตร์ สาขาโรคไต สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ และสาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 16 สัปดาห์ (4 เดือนต่อรอบการฝึกอบรม)  

      ทั้งนี้ เภสัชกรที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม ซึ่งสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบสนองแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศต่อไป 

      โดยพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินกับเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 คน คือ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 1 คน สาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 1 คน และสาขาอายุรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 1 คน 

Share this Post: