ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” ครั้งที่ 1

icon_activity

กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” ครั้งที่ 1

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” ครั้งที่ 1 เรื่อง Moving forward to professionalismครั้งที่ 1 ในรูปแบบการอบรม Online เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธาน และ ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว ประธานกิจกรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา Grad Phar UBU Open House ตั้งแต่ปี 2021 มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ภายใต้รูปแบบการประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ

 1. เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ที่เป็นปัจจุบัน
 2. เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research หรือ R2R) และสามารถนำผลของงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ (Routine to Research to Routine หรือ R2R2R)
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายหลังปริญญาตรีของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรฝึกอบระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

โดยในปี 2023 คณะผู้จัดงานกิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” เรื่อง Moving forward to professionalism ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

 •   ภก.วิรุณ เวชศิริ  “ทิศทางและอนาคตของวิชาชีพและเทคโนโลยี”
 •   อ.กมลชนก จิตอารี “Understanding antimicrobial resistance and applying in clinical practice”

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะเภสัชศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้

 •  รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน อภิปรายผลงานวิจัยของ นายนำพล แปนเมือง นักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง”
 •  รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ อภิปรายผลงานวิจัยของ ภญ.พิริยะ จิตนภากาญจน์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “Application medical reconciliation in clinical practice”

นอกจากการอบรมวิชาการแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการแนะนำหลักสูตรหลังการศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มีหลักสูตรหลายรูปแบบที่รองรับความสนใจของผู้ต้องการเข้าศึกษา คือ

1. หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการระดับสูงโดยผ่านกระบวนการวิจัย

 •     หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 •     หลักสูตรระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

2. หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะปฏิบัติสำหรับเภสัชกร 

 •    หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 10 สาขา
 •    หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

        ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “Grad Phar UBU Open House 2023” ครั้งที่ 1 สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะในด้านการผลิตบัณฑิต คือ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ให้ประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น


Share this Post: