ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ​ ดร.​ภก.​สมพล​ ประคองพันธ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ​ ดร.​ ภก.​สมพล​ ประคองพันธ์

เนื่องในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

ประจำปการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: