ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

icon_activity

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ณ ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการในตำบล ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย มี ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานและ ผศ.ประสิทธิชัย พูลผล หัวหน้าโครงการ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริง อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจากอาจารย์เทพิญ แก้ววรสูตร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ การทำการตลาดและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบโลโก้ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมหมากเดือย และไม้กวาด

Share this Post: