ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอเรียนเชิญเภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ดังนี้

ผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนและชำระเงิน

 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ระหว่างวันที่ 1 – 21 กรกฎาคม 2566

 

บุคคลทั่วไป

2,500 บาท

3,000 บาท

 

เภสัชกรที่ผ่านหลักสูตรอบรมระยะสั้น

การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2,000 บาท

2,500 บาท

 

สมาชิกหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CPE UBU)

2,000 บาท

2,500 บาท

 

เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ/คู่ความร่วมมือทางวิชาการของคณะ

2,000 บาท

2,500 บาท