ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

UBU Pharmacotherapy series 2024: Interesting pharm care case in nephrology - Drug interaction in patient with kidney transplantation

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงาน UBU Pharmacotherapy series 2024: Interesting pharm care case in nephrology - Drug interaction in patient with kidney transplantation (รูปแบบออนไลน์) ในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแก่เภสัชกร และบุคลากรทางสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพ การใช้สมุนไพร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างปลอดภัยและเกิดประสิทธิผลแก่ประชาชน พัฒนาทักษะด้านองค์ความรู้ในวิชาชีพของเภสัชกร อาจารย์และศิษย์เก่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการของ คณะเภสัชศาสตร์ นั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว สำหรับ เภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมได้ตลอดกำหนดการประชุม จะสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ได้จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยกิต คณาจารย์ ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ PharMOOC@UBU รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603

อนึ่ง สำหรับบุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ

Share this Post: