ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

phar_news_icon

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลการสอบคัดเลือกดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ กลุ่มสาขาวิชาย่อย เภสัชกรรมคลินิก

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

อันดับที่สอบได้

๐๑

นางสาวมิ่งกมล

รินทะราช

อันดับที่ ๑

 

 

             

๒. การรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ให้ผู้สอบได้ “อันดับที่ ๑” ดังรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตึกเก่า) และให้นำเอกสารมาในวันรายงานตัวดังนี้

                  ๑) ใบรับรองแพทย์โรคทั่วไปจากโรงพยาบาลของรัฐ              จำนวน   ๑  ฉบับ

                  ๒) ใบรับรองแพทย์โรคทางจิตจากโรงพยาบาลของรัฐ            จำนวน   ๑  ฉบับ

                  ๓) รูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๙ รูป

                  ๔) หนังสือรับรองผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม         จำนวน  ๑  ฉบับ

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก
Share this Post: